1. Üldsätted

1.1. Käesolev privaatsuspoliitika reguleerib kinnise aktsiaseltsi NORAMEDA (registrikood 140744584, aadress Meistrų g. 8A, Vilnius, postiaadress – Gynėjų g. 16, Vilnius, edaspidi tekstis – NORAMEDA) kliendi (edaspidi tekstis – Sina, Sinu, Sulle) isikuandmete töötlemise põhiprintsiipe ja korda, kui kasutad veebilehte www.norameda.com ja www. kavalpea-apteek.ee  (edaspidi koos või eraldi – NORAMEDA veebileht).

1.2. Privaatsuspoliitika eesmärk on anda Sulle infot, kuidas NORAMEDA töötleb Sinu isikuandmeid. Isikuandmed on igasugune teave, millele tuginedes saab tuvastada või on  tuvastatud Sinu isikuandmeid: perekonnanimi, eesnimi, telefoninumber, e-posti aadress või postiaadress, teave ostude kohta (kuupäev, kaup, hind, kogus, summa, allahindlus) ja muu teave (edaspidi tekstis – Isikuandmed).

1.3. Käesoleva NORAMEDA dokumendiga saad igal ajal tutvuda NORAMEDA veebilehel, samuti saad selle NORAMEDA veebilehelt alla laadida ja välja trükkida.

1.4. NORAMEDA on Sinu isikuandmete haldur.

1.5. Sinu isikuandmete kogumise, töötlemise ja säilitamise korra määravad kindlaks käesolev privaatsuspoliitika, Leedu Vabariigi isikuandmete õiguskaitse seadus, Leedu Vabariigi elektroonilise side seadus, UAB NORAMEDA isikuandmete töötlemise eeskirjad, mis kehtivad alates 25. maist 2018. a, ning samuti isikuandmete kaitse üldmäärus nr 2016/679 (edaspidi tekstis – IKÜM).

1.6. Kasutades NORAMEDA veebilehte kinnitad, et oled teadlik sellest, et NORAMEDA haldab ja töötleb Sinu isikuandmeid privaatsuspoliitikas ette nähtud vahenditega, eesmärkidel ja korras.

1.7. NORAMEDA juhindub järgmistest isikuandmete töötlemise põhimõtetest:

1.7.1. isikuandmeid töödeldakse seaduslikult, vastutustundlikult ja läbipaistvalt. 

1.7.2. isikuandmeid kogutakse määratud, selgelt määratletud ja seaduslikel eesmärkidel ja ei töödelda edaspidi nende eeskirjadega vastuolus.

1.7.3. isikuandmed on adekvaatsed, asjakohased ja sellised, mis on vajalikud nimetatud eesmärkide saavutamiseks.

1.7.4. isikuandmeid töödeldakse vastavalt seadusele, st ainult neil juhtudel, kui: 

1.7.4.1. Sa annad selleks nõusoleku, või me saame järeldada, et oled nõus nende kasutamisega konkreetsel eesmärgil (nt nõustud registreerumisel saama uudiskirju, osalema küsitlustes, mängudes (viktoriinidel), esitades tellimuse või vastates teistele küsimustele kontaktandmete kohta);  

1.7.4.2. leping on sõlmitav või täidetav ja sa oled üks pooltest;

1.7.4.3. isikuandmete töötlemine on vajalik seoses NORAMEDA või kolmanda isiku õigusliku huviga, kellele isikuandmeid edastatakse ja kui Sinu huvide või põhiõiguste ning vabaduste kaitse ei ületa isikuandmete kaitse vajadust;

1.7.4.4. isikuandmete töötlemine on vajalik, et täita NORAMEDA õiguslikke kohustusi;

1.7.5. isikuandmed on täpsed ja vajaduse korral uuendatavad;

1.7.6. isikuandmeid säilitatakse sellisel kujul, et Sinu isikusamasust oleks võimalik tuvastada mitte kauem, kui see on vajalik kindlaksmääratud eesmärgil; 

1.7.7. isikuandmeid töödeldakse ainult sellisel viisil, et tagada nende turvalisus; andmeid töötlevad vaid need töötajad, kellel on selleks õigus;

1.7.8. Kogu teave töödeldavate isikuandmete kohta on konfidentsiaalne, välja arvatud juhtudel, kui nende avaldamist nõuavad õigusaktid.

1.8. NORAMEDA veebilehte võivad kasutada: 

1.8.1. kõikteovõimelised füüsilised isikud alates 18. eluaastast;

1.8.2. juriidilised isikud;

1.8.3. kõigi eelnimetatud isikute volitatud esindajad.

2. Isikuandmete kogumine ja muu töötlemine ning säilitamise tähtaeg

2.1. NORAMEDA austab igaühe õigusi ja privaatsust. Sinu isikuandmeid kogutakse ja töödeldakse järgmistel eesmärkidel:  

2.1.1. Sinu teenusetellimuste töötlemiseks;

2.1.2. finantsdokumentide väljastamiseks;

2.1.3. teenuste osutamisega seotud probleemide lahendamiseks;

2.1.4. teiste lepingukohustuste täitmiseks;

2.1.5. e-kaubanduse eesmärkidel;

2.1.6. otseturunduse (kaupade ja teenuste isiklike pakkumiste tegemiseks ja (või) arvamuste küsimiseks seoses pakutavate kaupade ja teenustega) eesmärkidel;

2.1.7. e-küsitluste ja kommentaaride haldamise eesmärkidel;

2.1.8. ravimiohutuse (kaebuste läbivaatamise) eesmärkidel;

2.1.9. Sinu NORAMEDA veebilehe külastamisel saadavat ja töödeldavat teavet kasutatakse punktis 3 näidatud eesmärkidel.

2.2. Sa pead esitama kõik nõutud ja õiged isikuandmed. See on vajalik selleks, et sõlmida Sinuga leping või seda täita. Isikuandmete esitamine ravimiohutuse järelevalve eesmärgil on õigusaktidega kindlaksmääratud nõue. Kui Sa ei esita oma isikuandmeid kasutamiseks nimetatud eesmärkidel, ei ole NORAMEDAL võimalust täita Sinuga sõlmitud lepingut või Sinu poolt veebipoes esitatud tellimust, samuti ei ole võimalik täita juriidilisi kohustusi, mis on seotud ravimiohutuse nõuetega. 

2.3. Sinu isikuandmete töötlemisel ja säilitamisel rakendab NORAMEDA tehnilisi ning organisatsioonilisi andmekaitsemeetmeid, mis tagavad isikuandmete kaitse nende juhusliku või ebaseadusliku hävitamise, muutmise, avaldamise ja igasuguse ebaseadusliku töötlemise eest.   Ruum, kus kogutud andmeid säilitatakse, on füüsiliselt kaitstud kõrvaliste isikute ligipääsu eest. Sinu isikuandmed on kaitstud lubamatu ligipääsu eest läbi arvutivõrkude.

2.4. Sinu isikuandmeid töödeldakse:

2.4.1. otseturunduse (kaupade või teenuste isiklike pakkumiste tegemiseks ja (või) Sinu arvamuse küsimiseks seoses pakutavate kaupade ja teenustega) eesmärkidel – 10 aastat alates isikuandmete töötlemiseks nõusoleku saamise momendist (või alates andmete saamise momendist, kui nõusolek ei ole kohustuslik);

2.4.2. internetiküsitluste haldamise eesmärkidel – 3 aastat alates esitamise päevast;

2.4.3. internetikaubanduse eesmärkidel – 2 aastat alates kliendi viimasest ostust või viimasest liitumisest kliendi kontoga;

2.4.4. ravimiohutuse (kaebuste läbivaatamise) eesmärgil – 5 aastat alates kaebuse saamisest ravimi kõrvaltoime kohta; 

2.4.5. Kui Sinu isikuandmeid on kasutatud ebaseaduslikuks tegevuseks või on toimunud isikuandmete vargus või muud rikkumised, seoses millega õiguskaitseorganid on viinud või viivad läbi kriminaaluurimisi; kui NORAMEDA on saanud Sinuga seotud kaebusi või kui NORAMEDA on märganud privaatsuspoliitika ja/või NORAMEDA veebilehel olevate eeskirjade rikkumisi Sinu poolt; samuti kui on vaja avaldada, täita või kaitsta  seaduses kehtestatud nõudeid, võivad Sinu isikuandmed olla töödeldavad nii kaua, kui see nimetatud juhtudel vajalik on.

2.5. Eelpool nimetatud tähtaegade möödumisel hävitatakse Sinu isikuandmed automaatselt.

2.6. NORAMEDA võib statistilistel eesmärkidel kasutada isikustamata, Sinu isikuga otseselt mitte seotud andmeid, nt andmeid tellitud kaupade kohta. Selliseid statistilisi andmeid kogutakse ja töödeldakse nii, et need ei avaldaks isikusamasust või muid andmeid, mille põhjal oleks võimalik isikut tuvastada.

2.7. Sa kasutad NORAMEDA veebilehte ja laed teavet alla omal riskil. NORAMEDA ei vastuta kahjude eest, mis Sul seoses sellega tekkida võivad, eriti kahju eest, mis võib tekkida seoses Sinu kasutatavate andmekogude, tehnika ja (või) programmiseadmetega. 

2.8 Kogume andmeid Ostja aadressi kohta kauba kohaletoimetamise eesmärgil, ka juhul kui Ostja valib kohaletoimetamiseks pakiautomaadi või pick-up punkti. See on vajalik selleks, kui Ostja valitud pakiautomaat või pick-up punkt on katki või sinna kohaletoimetamine pole võimalik, siis tuleb kaup suunata teise pakiautomaati või Ostja poolt lisatud aadressile.

3. Teabe saamise viisid

3.1. NORAMEDA võib kasutada Sinu andmeid, mida ta saab NORAMEDA veebilehe kasutamisel Sinu poolt, järgmistel eesmärkidel:  

3.1.1. Sinu IP aadress: Sinu IP aadress on number, mille Sinu internetiteenuse pakkuja (ITP) määrab automaatselt Sinu kasutatavale arvutile. IP aadress on identifitseeritav ja mahutatav Sinu serverisse koos külastusaja ja veebilehega (veebilehtedega), mida Sa külastasid. IP aadressi valimine on internetis tavapärane praktika ja seda teevad automaatselt paljud veebilehed.

IP aadresse kasutab NORAMEDA sellistel eesmärkidel nagu NORAMEDA veebilehe kasutussageduse kindlaksmääramine, serveriprobleemide ja NORAMEDA veebilehe haldamine.  Samuti võib NORAMEDA neid kasutada ja avaldada kõigil eesmärkidel, nagu ka muid isikuandmeid kasutades. NORAMEDA juhib tähelepanu sellele, et IP aadresse, serveri salvestisi ja seotud teavet loetakse isikuandmeteks, kui nii näevad ette seadused ja muud kohaldatavad õigusaktid.

3.1.2. Sinu veebilehitseja teave: teatud teavet koguvad paljud veebilehitsejad, näiteks meedia juurdepääsu kontroll (ingl media access control, MAC), Sinu arvuti operatsioonisüsteem (Windows või Macintosh), ekraani eraldusvõime, operatsioonisüsteem, veebilehitseja versioon, küpsised (küpsiste poliitika on esitatud allpool), pikslitähised (ingl pixel tags), veebimajakad (ingl web beacon) jms.

Veebilehitseja teavet, mis on töödeldud Google Analytics programmiga, kasutab NORAMEDA veebilehe külastuste hindamiseks ja parandamiseks. Rohkem teavet selle kohta leiad: https://www.google.com/policies/privacy/partners/

4. Andmekaitse ja Facebooki kasutamine

4.1. NORAMEDA veebilehel kasutatakse sotsiaalvõrgustiku www.facebook.com pistikprogramme (ingl plugins). Seda võrku haldab Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, JAV (Facebook).

4.2. Kui kasutad NORAMEDA veebilehte, avad veebilehti sellise pistikprogrammiga ja/või liitud Facebooki serveriga, saab Sinu veebilehitseja vastava teate, veebilehele ilmub aga pistikprogramm. Nii edastatakse Facebooki serverile teave, milliseid NORAMEDA veebilehe lehekülgi Sa külastanud oled. Kui oled sellel ajal registreerunud Facebooki kasutaja, suunab Facebook selle teabe Sinu isiklikule Facebooki kasutajakontole. Kasutades pistikprogrammi funktsioone (nt klikkides „Meeldib“, kirjutades kommentaari), on need andmed samuti suunatavad Sinu Facebooki kasutajakontole. Kui Sa ei soovi, et Facebook koguks Sinu kohta andmeid läbi NORAMEDA veebilehe, pead enne NORAMEDA veebilehe külastamist Facebookist välja logima.

4.3. Facebook ei mõjuta selle pistikprogrammiga NORAMEDA poolt kogutavaid andmeid, seepärast esitab NORAMEDA Sulle uudiste tasemele vastavat teavet. Rohkem teavet Facebooki poolt kogutavate ja kasutatavate andmete kohta, Sinu sellega seotud õiguste ning enda privaatsuse kaitsmise võimaluste kohta leiad Facebooki privaatsusteatest.

5. Isikuandmete kasutamine turunduse (reklaami ja turuanalüüsi) eesmärkidel

5.1. NORAMEDA pakub ka järgmisi teenuseid:

5.1.1. saadab uudiskirju uusimate pakkumiste/kaupade reklaamiga, küsib klientide arvamust pakutavate kaupade ja teenuste kohta;

5.1.2. registreerib püsikliendiks.

5.2. Kui Sa annad selge nõusoleku enda isikuandmete kasutamiseks otseturunduse (reklaami ja turuanalüüsi) eesmärkidel (nt klikid NORAMEDA veebilehte kasutades vastavale nupule), Sinu isikuandmed salvestatakse ja neid kasutatakse eelpool nimetatud eesmärkidel.

5.3. Näitena võib tuua, et NORAMEDA saadab Sulle erinevate NORAMEDA ettevõtte toodete reklaami või muid pakkumisi. Selleks kasutab NORAMEDA Sinu selliseid sidevahendeid, mis Sa esitasid NORAMEDALE, kui andsid oma nõusoleku: näiteks e-posti aadressi, kui Sa esitasid NORAMEDALE enda e-posti aadressi; telefoni, lühisõnumit või mobiiliäppi, kui esitasid NORAMEDALE enda (mobiil-) telefoninumbri; harilikku postiaadressi, kui esitasid NORAMEDALE enda aadressi.

5.4. Kui oled andnud selgesõnalise nõusoleku oma isikuandmete kasutamiseks otseturunduse (reklaami ja turuanalüüsi) eesmärkidel, tähendab see, et andsid NORAMEDALE võimaluse saata Sulle posti teel NORAMEDA veebilehel pakutavate teenuste reklaame. Lisaks võib NORAMEDA, kasutades Sinu andmeid, luua ja jälgida kasutajaprofiili, mis on vajalik selleks, et saaksid isiklikult Sulle mõeldud reklaami, mis võiks NORAMEDA arvates Sulle huvi pakkuda. 

5.5. Kui Sa annad selgesõnalise nõusoleku oma isikuandmete kasutamiseks otseturunduse eesmärkidel, võib NORAMEDA kasutada Sinu andmeid enda veebilehe, reklaami ja turuanalüüsi efektiivsuse analüüsimiseks ja parendamiseks ning muudel turunduse ja müügi eesmärkidel.

5.6. Pärast tellimuse esitamist võib NORAMEDA saata Sulle küsitluse, et hindaksid NORAMEDA tegevust.

6. Isikuandmete edastamine kolmandatele isikutele

6.1. Sinu isikuandmete töötlemise õigus on NORAMEDA andmetöötlejatel – serveriteenuse pakkujal, veebilehe haldajal ja postisaadetisi tarnivatel ettevõtetel – sellisel määral, kui see on vajalik nende tööülesannete täitmiseks. NORAMEDAL on õigus edastada isikuandmeid kolmandatele isikutele ainult vastavalt Leedu Vabariigi seadustele ja teiste rakendatavate õigusaktidega määratud korras ja alustel.

6.2. NORAMEDA toodete pakkumiste tõhustamiseks hindab NORAMEDA isikustatult, milliseid NORAMEDA viiteid on kasutatud. Oma nõusoleku sellisele praktikale annad Sa registreerumisel. Seoses sellega võib NORAMEDAL tekkida vajadus edastada Sinu isikuandmed edaspidiseks töötlemiseks teistele NORAMEDA grupi ettevõtetele või ettevõtetele, kes on nende teenuseosutajad. Sellised teenuseosutajad võivad olla näiteks volitatud saatma Sulle uudiskirju. 

6.3. NORAMEDA tagab, et Sinu isikuandmeid ei saadeta kolmandatele isikutele tulu saamise eesmärgil. Kuid NORAMEDA jätab endale õiguse esitada teavet Sinu kohta, kui seda nõuab seadustega määratud kord või kui seda nõuavad NORAMEDALT seaduslikult tegutsevad institutsioonid või rikkumisi menetlevad ametkonnad.

6.4. Sinu isikuandmeid ei edastata kolmandatesse riikidesse.

7. Sinu õigused

7.1. Sul on õigus muuta ja/või uuendada registreerimisvormil esitatud teavet enda kohta.

7.2. Sa oled kohustatud esitama registreerimisvormil ainult õiged isikuandmed.   NORAMEDA ei vastuta registreerimisvormil näidatud isikuandmete õigsuse või mistahes kahjude eest, mis tekivad seoses valede isikuandmete esitamisega.  

7.3. Kui isikuandmeid töödeldakse Sinu nõusolekul, on Sul õigus igal ajal tühistada isikuandmete töötlemise nõusolek, teavitades sellest isiklikult või kirja teel aadressil Gynėjų g. 16, 01108, Vilnius, või e-posti teel info@norameda.lt, esitades isikusamasust tõendava dokumendi või selle koopia. Tühistamine ei mõjuta nõusoleku alusel dokumentide töötlemist enne nõusoleku tühistamist ja nõusoleku tühistamise seaduslikkust. Kui Sa ei nõustu oma isikuandmete töötlemisega otseturunduse eesmärkidel või tühistad antud nõusoleku, siis Sinu profiil ja isikuandmed hävitatakse.

7.4. Samuti on Sul õigus:

7.4.1. saada NORAMEDALT kinnitus, kas Sinuga seotud andmeid töödeldakse ja kui seda tehakse, siis tutvuda enda NORAMEDA poolt töödeldavate isikuandmetega ja sellega, kuidas neid töödeldakse;

7.4.2. vajaduse korral korrigeerida või täiendada ebatäpseid isikuandmeid; 

 7.4.3. vajaduse korral peatada oma isikuandmete töötlemine (välja arvatud nende säilitamine), kui andmete töötlemisel ei järgita seadusi;

7.4.4. alates ÜAM rakendamise algusest (25. maist 2018. a) – nõuda isikuandmete töötlemise piiramist nimetatud määruses näidatud alustel;

7.4.5. alates ÜAM rakendamise algusest – nõuda isikuandmete kustutamist („õigus olla unustatud“) nimetatud määruses näidatud alustel;

7.4.6. alates ÜAM rakendamise algusest – saada isikuandmeid tavapäraselt kasutatavas või masinloetavas vormingus, kui andmete töötlemine põhineb nõusolekul või kokkuleppel;

7.4.7. alates ÜAM rakendamise algusest – mitte nõustuda isikuandmete töötlemisega, kui NORAMEDA töötleb neid enda õigustatud huvides; sellisel juhul ei töötle NORAMEDA Sinu isikuandmeid, välja arvatud juhtudel, kui ta tõestab, et töötleb neid veenvatel seaduslikel põhjustel, mis ületavad Sinu huve, õigusi ja vabadust, või selleks, et avaldada, täita või kaitsta õiguslikke nõudeid;

7.4.8. esitada kaebus Riiklikule andmekaitse inspektsioonile.

7.5. Eelnevalt kirjeldatud õigusi (välja arvatud 7.4.8 punktis märgitu) saad Sa kasutada, pöördudes NORAMEDA poole isiklikult või kirja teel aadressil Gynėjų g. 16, 01108, Vilnius, või e-posti teel info@norameda.lt, esitades isikusamasust tõendava dokumendi või selle koopia.  Pärast Sinu avalduse saamist seoses isikuandmete töötlemisega saadab NORAMEDA hiljemalt ühe kuu jooksul Sinu pöördumise päevast Sulle vastuse. 

7.6. Kui Sul peaks tekkima mingeid küsimusi seoses Sinu eelpool kirjeldatud õigustega või NORAMEDA privaatsuspoliitikaga, palume saata aadressile info@norameda.lt e-kirja, mille teemaviites peab olema kirje „Andmekaitse“.

8. Küpsiste poliitika

8.1. Küpsis (ingl cookie) on väike tekstifail, mille veebileht salvestab Sinu seadmesse, kui Sa lehte külastad. Küpsised võimaldavad NORAMEDA veebilehel jätta meelde teavet Sinu veebilehitsemise harjumuste, tegevuste, otsingute ja seadistuste kohta, et saaksid kasutada veebilehe kõiki funktsioone, Sinu järgmised NORAMEDA veebilehe külastused oleksid aga lihtsamad ja otstarbekohasemad.

8.2. Sul on võimalus valida, kas tahad küpsiseid vastu võtta. Kui Sa ei ole nõus, et Sinu arvutisse või teise seadmesse küpsiseid salvestataks, saad Sa muuta oma veebilehitseja seadistusi ja lülitada kõik küpsised välja või sisse või lülitada need välja ükshaaval. Kuid juhime Sinu tähelepanu sellele, et mõningatel juhtudel võib see aeglustada veebilehitsemist, piirata teatud veebilehe funktsioonide toimimist või koguni blokeerida ligipääsu veebilehele. Täpsema teabe leiad aadressilt allaboutcookies.org.

8.3. Andmed kasutatavate küpsiste kohta

 

Küpsise nimetus

Kirjeldus

Loomise moment

Kehtivusaeg

Kasutatavad andmed

PHPSESSID

Standardset küpsist kasutatakse kasutajasessiooni toetamiseks. 

Veebilehele sisenemisel

Kuni veebilehe akna sulgemiseni

Unikaalne identifikaator

p_popup_uh

Küpsist kasutatakse kasutaja poolt läbi vaadatud ja peidetud hüpikakende („pop-up“) teabe salvestamiseks. 

Esmasel veebilehele sisenemisel

1 aasta

Unikaalne identifikaator

rated_[täisarv]

Küpsist kasutatakse teabe kogumiseks veebilehe sisu haldamise süsteemi kasutaja poolt valitud küsitluse vastuste kohta.

Esmasel veebilehele sisenemisel

1 aasta

Unikaalne identifikaator

C, cid, TPC, GCM, uid

Küpsised loovad juhusliku ID igale külastajale, et oleks võimalik määrata, millised külastajad külastavad veebilehte korduvalt. Need küpsised aitavad identifitseerida kasutajate veebilehitsemise harjumusi.

Esmasel veebilehele sisenemisel

Veebilehe sulgemiseni või kuni 60 päeva

Unikaalne identifikaator

_utma, _utmb, _utmc

Jälgimisküpsised saadab Google Analytics. Teave saadetakse serverisse anonüümselt. Küpsised identifitseerivad unikaalseid külastajaid ja jälgivad kasutajasessioone. Rohkem teavet leiad  Google’i veebisaidilt.

Esmasel veebilehele sisenemisel

Vastavalt 30 min, 6 kuud, 2 aastat

Arvestuseks kasutatavad IP aadressid ja unikaalsed ID numbrid. Arvestuse tulemus on statistiline. Loenduri arvestus toimub läbi Google Analyticsi.

_utmz

Google Analyticsi jälgimisküpsised. Teave saadetakse serverisse anonüümselt. 

Esmasel veebilehele sisenemisel

Kuni veebilehitseja sulgemiseni

Arvestuseks kasutatavad IP aadressid ja unikaalsed ID numbrid. Arvestuse tulemus on statistiline. Loenduri arvestus toimub läbi Google Analyticsi.

gtest, gdyn

Küpsiseid kasutatakse teabe säilitamiseks kasutaja poolt läbi vaadatud veebilehtede ja nende külastuse kestuse kohta ja neid võidakse kasutada kasutaja anonüümse iseloomustuse jaoks tema veebilehitsemise harjumuste põhjal.

Esmasel veebilehele sisenemisel

5 aastat

Unikaalne identifikaator

UID

Küpsis kogub teavet liitunud kasutajate kohta ja seda kasutatakse unikaalsete kasutajate eristamiseks, luues neile unikaalse identifikaatori (ID).

Esmasel veebilehele sisenemisel

Kuni 60 päeva

Unikaalne identifikaator

adnKeyTarget…

Küpsis kogub teavet liitunud kasutajate kohta ja seda kasutatakse unikaalsete kasutajate eristamiseks, luues neile unikaalse identifikaatori (ID).

Esmasel veebilehele sisenemisel

5 aastat

Unikaalne identifikaator

ntsprnt

DMP grupi identifikaator.

Esmasel veebilehele sisenemisel

Kuni 30 päeva

Unikaalne identifikaator

LimitatorInformer_Engine…

Küpsis kogub teavet liitunud kasutajate kohta ja seda kasutatakse unikaalsete kasutajate eristamiseks, luues neile unikaalse identifikaatori (ID).

Esmasel veebilehele sisenemisel

1 aasta

Unikaalne identifikaator

_vwu_uuid

_vis_opt_test_cookie

_vis_opt_exp_71_combi

debug_vis_opt_s

_vis_opt_s

Küpsis kogub teavet kasutajate kohta ja laseb jälgida nende veebilehitsemise harjumusi.

Esmasel veebilehele sisenemisel

3 kuud

Unikaalne identifikaator

splitVar2

 

Esmasel veebilehele sisenemisel

2 aastat

Unikaalne identifikaator

Inspectlet küpsised:

_insp_identity

_insp_norec_sess

_insp_nv

_insp_ref

_insp_slim

_insp_targlptx

_insp_targlpu

_insp_uid

_insp_wid

Küpsis kogub teavet kasutajate tegevuste ja funktsioonide (videosalvestiste, vormide, nuppude jne) kasutamise kohta veebilehitsemisel. Need küpsised võimaldavad hinnata kasutajate veebilehitsemise kogemust ja määrata veebilehe funktsionaalsuse puudusi.

Esmasel veebilehele sisenemisel

1 aasta

Unikaalne identifikaator

Google Tag Manageri ja Google Analyticsi küpsised:

 

_dc_gtm_UA-4238681-1

 

 

 

Küpsised koguvad teavet kasutajate käitumise kohta veebilehel ja neid kasutatakse pakkumiste optimeerimiseks ning teistel veebilehtedel esitamiseks.

Veebilehele sisenemisel

8 tundi

Unikaalne identifikaator

_dc_gtm_UA-4238681-28

 

 

 

Küpsis kogub teavet kasutajate käitumise kohta veebilehel ja seda kasutatakse pakkumiste optimeerimiseks ja ning veebilehtedel esitamiseks.  

Veebilehele sisenemisel

8 tundi

Unikaalne identifikaator

_ga

 

 

Küpsis kogub teavet kasutajate käitumise kohta veebilehel ja seda kasutatakse statistilise teabe salvestamiseks. 

Esmasel veebilehele sisenemisel

2 aastat

Unikaalne identifikaator

_gat_UA-4238681-28

 

 

 

 

Küpsis kogub teavet kasutajate käitumise kohta veebilehel ja seda kasutatakse unikaalsete kasutajate eristamiseks, luues neile unikaalse identifikaatori (ID).

Veebilehele sisenemisel

8 tundi

Unikaalne identifikaator

viewedOuibounceModal

 

 

 

Küpsist kasutatakse veebilehel avaldatavate küsitluste esitamiseks kasutajatele ja see tagab, et kasutajate küsitlust näidatakse ainult üks kord.

Veebilehele sisenemisel

Kuni veebilehe akna sulgemiseni

Unikaalne identifikaator

 

8.4.  NORAMEDA võib õigusakte rikkumata ühendada küpsiste kasutamisel saadud teabe teabega, mis on saadud isiku kohta teistel viisidel, nt teave kaupade kasutamise kohta. 

8.5. NORAMEDA veebilehel võivad olla esitatud viited kolmandate poolte veebilehtedele, toodetele ja teenustele. Kolmandate poolte teenustele või toodetele, mida on võimalik saada, kasutades NORAMEDA veebilehel olevaid viiteid, on kohandatav kolmanda poole privaatsusteatis.   9. Privaatsuspoliitika muutmine  

9.1. NORAMEDA jätab endale õiguse muuta ühepoolselt, osaliselt või täielikult privaatsuspoliitikat, teavitades sellest oma veebilehel.  

9.2. Kui Sa ei nõustu oma isikuandmete töötlemisega vastavalt privaatsuspoliitika uuendusele, võid kasutada enda eelpool kirjeldatud õigusi seoses isikuandmete töötlemisega.

9.3. Privaatsuspoliitika täiendused ja muudatused jõustuvad alates nende väljakuulutamise päevast, st alates päevast, mil need avaldatakse NORAMEDA veebilehel.  

 

About us