1. Kauba tagastamine

1.1. Müüdud kauba puudused kõrvaldatakse, kvaliteetseid kaupu vahetatakse/tagastatakse, mittekvaliteetsete kaupade vahetamisel või tagastamisel juhindutakse 22. juuli 2014. a Leedu Vabariigi valitsuse määrusega nr 738 kinnitatud „Jaemüügi eeskirjadest“, Leedu Vabariigi tsiviilkoodeksist ja teistest kehtivatest õigusaktidest. Tagastatud kauba eest makstud raha kantakse kõigil juhtudel üle ainult maksja arvelduskontole.  

1.2. Sobiva kvaliteediga toiduaineid ei vahetata ega tagastata, välja arvatud juhul, kui Müüja otsustab teisiti. Pakitud, sobiva kvaliteediga kaupu, mis on pärast kohaletoimetamist pakendist välja võetud ja mis ei ole tagastamiseks sobivad tervisekaitse või hügieenilistel põhjustel, võib samuti vahetada ja tagastada ainult Müüja nõusolekul.

1.3. Kui Müüja on nõus, võib Ostja tagastada kvaliteetse toote 30 kalendripäeva jooksul alates kauba kohaletoimetamise päevast juhul, kui kvaliteetne kaup on tagastatav vastavalt käesolevate Eeskirjade tingimustele, ja saada selle eest makstud raha tagasi käesolevates Eeskirjades määratud korras ja tähtaegadel (raha tagastamise garantii).

1.4. Kui Ostja tahab tagastada kvaliteetse/kvaliteetseid kauba/kaupu, peab ta vastavalt punktile 1.3 teavitama sellest Müüjat 30 (kolmekümne) kalendripäeva jooksul kirjalikult e-posti teel info@norameda.com, näidates ära tagastatava kauba nimetuse, tellimuse numbri ja tagastamise põhjused. Peale taotluse saamist võtab Müüja Ostjaga ühendust 2 (kahe) tööpäeva jooksul ja kui ta on kvaliteetse kauba tagastamisega nõus, täpsustab kvaliteetse kauba tagastamise või vahetamise üksikasjad või teavitab Ostjat, et ei nõustu tagastamisega.

1.5.  Kvaliteetsete kaupade tagastamisel tuleb järgida järgmisi tingimusi:

1.5.1. tagastatav kaup peab olema korralikus originaalpakendis;

1.5.2. kaup ei tohi olla Ostja poolt rikutud;

1.5.3. kaup ei tohi olla kasutatud ja sellel peab olema kaubanduslik välimus (etiketid ei tohi olla rikutud, kaitsekile ei tohi olla eemaldatud jne);

1.5.4. kaupade tagastamisel tuleb esitada nende soetamise dokument/dokumendid.

1.6. tagastatav kaup peab olema komplekteeritud nii, nagu Ostja selle sai.

1.7. Kui Müüja on veendunud, et kvaliteetne kaup vastab käesolevates Eeskirjades määratud tingimustele, tagastab ta raha maksja arvelduskontole 9–14 tööpäeva jooksul või vahetab Ostja soovil tagastatud kvaliteetse kauba sama tähtaja jooksul uue vastu. Kui Ostja ei pea kinni käesolevates Eeskirjades määratud kauba tagastamise tingimustest, on Müüjal õigus loobuda tagastatava kauba vastuvõtmisest.

1.8. Kvaliteetseid ja mittekvaliteetseid Kaupu saab tagastada Ostja valikul:

1.8.1. kulleriga (kulleri kohaletuleku, saadetise vastuvõtmise Ostja poolt näidatud aadressil ja kohaletoimetamise eest Müüjale tasub Ostja); 

1.9. Kui Ostja tagastab või vahetab kvaliteetseid kaupu pärast 14 päeva möödumist, kuid enne 30 päeva möödumist kaupade saamise päevast, ei korvata Ostjale kauba kohaletoimetamise eest makstud kulusid, samuti tasub Ostja kõik kauba kohaletoimetamise kulud, mis on seotud kvaliteetsete kaupade tagastamise ja/või vahetamisega.

1.10. Müüja korvab Ostjale ebakvaliteetsete kaupade tagastamisega seotud kulud Leedu Vabariigis, juhindudes käesolevatest Eeskirjadest ning Leedu Vabariigi õigusaktides sätestatud tingimustest, kui on veendunud, et Ostja tagastas kaubad just nimelt seoses ebasobiva kvaliteediga.

1.11. Kauba seadusekohane garantiiaeg on 24 kuud, kui sellele ei ole määratud aegumiskuupäeva.

Return