Privaatsuspoliitika

1. Üldsätted

1.1. Käesolev privaatsuspoliitika reguleerib kinnise aktsiaseltsi „NORAMEDA“ (registrikood 140744584, aadress Meistrų g. 8A, Vilnius, postiaadress – Gynėjų g. 16, Vilnius, edaspidi tekstis – NORAMEDA) kliendi (edaspidi tekstis – Sina, Sinu, Sulle) isikuandmete töötlemise põhiprintsiipe ja korda, kui kasutad veebilehte www.norameda.com ja www.kavalpea-apteek.ee  (edaspidi koos või eraldi– NORAMEDA veebileht).

1.2. Privaatsuspoliitika eesmärk on tutvustada Sind, kuidas NORAMEDA töötleb Sinu isikuandmeid. Isikuandmed on igasugune teave, millele tuginedes saab tuvastada või on  tuvastatud Sinu isikuandmeid: perekonnanimi, nimi, telefoninumber, e-posti aadress või postiaadress, teave ostude kohta (kuupäev, kaup, hind, kogus, summa, allahindlus) ja muu teave (edaspidi tekstis – Isikuandmed).

1.3. Käesoleva NORAMEDA dokumendiga saad tutvuda igal ajal NORAMEDA veebilehel, samuti saad selle NORAMEDA veebilehelt alla laadida ja välja trükkida.

1.4. NORAMEDA on Sinu isikuandmete haldur.

1.5. Sinu Isikuandmete kogumise, töötlemise ja säilitamise korra määrab käesolev privaatsuspoliitika, Leedu Vabariigi isikuandmete õiguskaitseseadus, Leedu Vabariigi elektroonilise side seadus, UAB „NORAMEDA“ isikuandmete töötlemise eeskirjad, alates 25. maist 2018. a – samuti ka Isikuandmete kaitse üldmäärus nr 2016/679 (edaspidi tekstis – IKÜM).

1.6. Kasutades NORAMEDA veebilehte kinnitad, et oled teadlik sellest, et NORAMEDA haldab ja töötleb Sinu Isikuandmeid privaatsuspoliitikas ettenähtud vahenditega, eesmärkidega ja korras.

1.7. NORAMEDA juhindub järgmistest Isikuandmete töötlemise põhimõtetest:

1.7.1. Isikuandmeid töödeldakse seaduslikult, vastutustundlikult ja läbipaistvalt. 

1.7.2. Isikuandmeid kogutakse määratud, selgelt määratletud ja seaduslikel eesmärkidel ja ei töödelda edaspidi nende eeskirjadega vastuolus.

1.7.3. Isikuandmed on adekvaatsed, asjakohased ja sellised, millised on vajalikud nimetatud eesmärkide saavutamiseks.

1.7.4. Isikuandmeid töödeldakse seaduslikult, st ainult neil juhtudel, kui: 

1.7.4.1. Sa annad selleks nõusoleku, või saab teha järelduse, et oled nõus nende kasutamisega konkreetsel eesmärgil (nt nõustud registreerumisel saama uudiskirju, osaleda küsitlustes, mängudes (viktoriinidel), esitades tellimuse või vastates teistele küsimustele kontaktandmete kohta);  

1.7.4.2. leping on sõlmitav või täidetav ja sa Oled üks pooltest;

1.7.4.3. Isikuandmete töötlemine on vajalik seoses NORAMEDA või kolmanda isiku õigusliku huviga, kellele Isikuandmeid edastatakse ja kui Sinu huvide või põhiõiguste ning vabaduste kaitsmine ei ületa Isikuandmete kaitse vajadust;

1.7.4.4. Isikuandmete töötlemine on vajalik, et täita NORAMEDA õiguslikke kohustusi.

1.7.5. Isikuandmed on täpsed ja vajadusel uuendatavad.

1.7.6. Isikuandmeid säilitatakse sellisel kujul, et Sinu isikusamasust oleks võimalik tuvastada mitte kauem, kui see on vajalik määratud eesmärgil. 

1.7.7. Isikuandmeid töödeldakse ainult sellisel viisil, et tagada Isikuandmete turvalisuse; andmeid töötlevad vaid need töötajad, kellel on selleks õigus.

1.7.8. Kogu teave töödeldavate Isikuandmete kohta on konfidentsiaalne, välja arvatud juhtudel, kui nende avaldamist nõuavad õigusaktid.

1.8. NORAMEDA veebilehte võivad kasutada: 

1.8.1. kõik tegusad, füüsilised isikud alates 18. aasta vanusest;

1.8.2. juriidilised isikud;

1.8.3. kõigi eelnimetatud isikute volitatud esindajad.

2. Isikuandmete kogumine ja muu töötlemine ning säilitamise tähtaeg

2.1. NORAMEDA austab igaühe õigusi ja privaatsust. Sinu Isikuandmeid kogutakse ja töödeldakse järgmistel eesmärkidel:  

2.1.1. Sinu teenusetellimuste töötlemiseks;

2.1.2. finantsdokumentide väljakirjutamiseks;

2.1.3. teenuste osutamisega seotud probleemide lahendamiseks;

2.1.4. teiste lepingukohustuste täitmiseks;

2.1.5. e-kaubanduse eesmärkidel;

2.1.6. otseturunduse (kaupade ja teenuste isiklike pakkumiste tegemiseks ja (või) arvamuste küsimiseks seoses pakutavate kaupade ja teenustega) eesmärkidel;

2.1.7. e-küsitluste ja kommentaaride haldamise eesmärkidel;

2.1.8. ravimiohutuse (kaebuste läbivaatamise) eesmärkidel;

2.1.9. Sinu NORAMEDA veebilehe külastamisel saadavat ja töödeldavat teavet kasutatakse 3 punktis näidatud eesmärkidel.

2.2. Sa pead esitama põhjalikke ja õigeid Isikuandmeid. See o vajalik selleks, et sõlmida või täita juba Sinuga sõlmitud lepingut. Isikuandmete esitamine ravimiohutuse järelevalve eesmärgil on õigusaktidega määratud nõue. Kui Sa ei esita Isikuandmeid nimetatud eesmärkidel, ei ole NORAMEDAL võimalust täita sobivalt Sinuga sõlmitud lepingut või Sinu poolt veebipoes esitatud tellimust, samuti ei ole võimalik täita juriidilisi kohustusi, mis on seotud ravimiohutuse nõuetega. 

2.3. Sinu Isikuandmete töötlemisel Ja säilitamisel rakendab NORAMEDA tehnilisi ja organisatsioonilisi andmekaitsemeetmeid, mis tagavad Isikuandmete kaitse juhusliku või ebaseadusliku hävitamise, muutmise, avaldamise ja igasuguse ebaseadusliku töötlemise eest.   Ruum, kus kogutud andmeid säilitatakse, on füüsiliselt kaitstud kõrvaliste isikute ligipääsu eest. Sinu isikuandmed on kaitstud lubamatu ligipääsu eest läbi arvutivõrkude.

2.4. Sinu isikuandmeid töödeldakse:

2.4.1. otseturunduse (kaupade või teenuste isiklike pakkumiste tegemiseks ja (või) Sinu arvamuse küsimiseks seoses pakutavate kaupade ja teenustega) eesmärkidel – 10 aastat alates Isikuandmete töötlemise nõusoleku saamise momendist (või alates andmete saamise momendist, kui nõusolek ei ole kohustuslik);

2.4.2. internetiküsitluste haldamise eesmärkidel – 3 aastat alates esitamise päevast;

2.4.3. internetikaubanduse eesmärkidel – 2 aastat alates kliendi viimasest ostust või viimasest liitumisest kliendi kontoga;

2.4.4. ravimiohutuse (kaebuste läbivaatamise) eesmärgil – 5 aastat alates kaebuse saamisest ravimi kõrvaltoime kohta; 

2.4.5. Kui Sinu isikuandmeid on kasutatud ebaseadusliku tegevuse sooritamiseks või on toimunud isikuandmete vargus või muud rikkumised, seoses millega on viidud läbi või viiakse läbi õiguskaitseorganite poolseid kriminaaluurimisi, kui NORAMEDA on saanud Sinuga seotud kaebusi või kui NORAMEDA on märganud Sinu poolt sooritatud privaatsuspoliitika ja / või NORAMEDA veebilehel olevate eeskirjade rikkumisi, samuti kui on vaja avaldada, täita või kaitsta  seaduse nõudeid, võivad Sinu Isikuandmed olla töödeldavad nii kaua, kui see nimetatud juhtudel vajalik on.   

2.5. Eelpool nimetatud tähtaegade möödumisel on Sinu Isikuandmed hävitatavad automaatselt.

2.6. NORAMEDA võib kasutada statistilistel eesmärkidel isikustamata, Sinu isikuga otseselt mitte seotud andmeid, nt andmeid tellitud kaupade kohta. Selliseid statistilisi andmeid kogutakse ja töödeldakse nii, et need ei avaldaks isikusamasust või muid Isikuandmeid, mille põhjal oleks võimalik isikut tuvastada.

2.7. Sa kasutad NORAMEDA veebilehte ja laed teavet alla omal riskil. NORAMEDA ei vastuta kahjude eest, mida Sa seoses sellega kogeda võid, eriti kahju eest, mis võib tekkida seoses Sinul olevate andmekogude, tehnika ja (või) programmiseadmetega. 

3. Teabe saamise viisid

3.1. NORAMEDA võib kasutada Sinu andmeid, mida ta saab Sinu NORAMEDA veebilehe kasutamisel, järgmistel viisidel:  

3.1.1. Sinu IP aadress: Sinu IP aadress on number, mille Sinu internetiteenuste pakkuja (ITP) määrab automaatselt Sinu kasutatavale arvutile. IP aadress on identifitseeritav ja mahutatav Sinu serverisse koos külastusaja ja veebilehe (veebilehtedega), mida Sa külastasid. IP aadressi valimine on internetis tavapärane praktika ja seda teevad automaatselt paljud veebilehed.

IP aadresse kasutab NORAMEDA sellistel eesmärkidel, nagu NORAMEDA veebilehe kasutustaseme määramine, serveri probleemide ja NORAMEDA veebilehe haldamine.  Samuti võib NORAMEDA neid kasutada ja avaldada kõigil eesmärkidel, nagugi kasutades teisi Isikuandmeid. NORAMEDA pöörab tähelepanu sellele, et IP aadresse, serveri salvestisi ja seotud teavet loeb NORAMEDA Isikuandmeteks, kui nii näevad ette seadused ja muud kohaldatavad õigusaktid.

3.1.2. Sinu veebilehitseja teave: teatud teavet koguvad paljud veebilehitsejad, näiteks, meedia juurdepääsu kontroll (ingl media access control, MAC), Sinu arvuti tüüp („Windows“ või „Macintosh“), ekraani eraldusvõime, operatsioonisüsteem, veebilehitseja ja versioon, küpsised (küpsiste poliitika on esitatud allpool), pikslitähised (ingl pixel tags), veebimajakad (ingl web beacon) ja muud sarnased tehnoloogiad.

Veebilehitseja teavet, mis on töödeldud „Google Analytics“ programmiga, kasutab NORAMEDA veebilehe külastamise hindamiseks ja parandamiseks. Rohkem teavet leiad selle kohta: https://www.google.com/policies/privacy/partners/

4. Andmekaitse ja Facebooki kasutamine

4.1. NORAMEDA veebilehel kasutatakse sotsiaalvõrgustiku www.facebook.com pistikprogramme (ingl plugins). Seda võrku haldab „Facebook Inc.“, 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, JAV („Facebook“).

4.2. Kui kasutades NORAMEDA veebilehte, avad veebilehti sellise pistikprogrammiga, liitud Facebook serveriga, saab Sinu veebilehitseja vastava teate, veebilehel ilmub aga pistikprogramm. Nii on Facebooki serverile edastatav teave, milliseid NORAMEDA veebilehe lehekülgi Sa külastanud oled. Kui oled sellel ajal registreerunud Facebooki kasutaja, määrab Facebook selle teabe Sinu isiklikule Facebooki kasutajakontole. Kasutades pistikprogrammi funktsioone (nt klikkides „Meeldib“, kirjutades kommentaari), on need andmed samuti määratavad Sinu Facebooki kasutajakontole. Kui Sa ei soovi, et Facebook koguks Sinu kohta andmeid läbi NORAMEDA veebislehe, pead enne NORAMEDA veebilehe külastamist logima Facebookist välja.

4.3. Facebook ei mõjuta selle pistikprogrammiga NORAMEDA poolt kogutavaid andmeid, seepärast esitab Sulle NORAMEDA uudiste tasemele vastavat teavet. Rohkem teavet Facebooki poolt kogutavate ja kasutatavate andmete kohta, sellega seotud Sinu õiguste, enda privaatsuse kaitsmise võimaluste kohta leiad Facebooki privaatsusteadetest.

5. Isikuandmete kasutamine turunduse (reklaami ja turuanalüüsi) eesmärkidel

5.1. NORAMEDA pakub ka järgmisi teenuseid:

5.1.1. saadab uudiskirju uusimate pakkumiste / kaupade reklaamiga, küsib klientide arvamust pakutavate kaupade ja teenuste kohta;

5.1.2. registreerib püsikliendiks.

5.2. Kui Sa annad selge nõusoleku enda Isikuandmete kasutamiseks otseturunduse (reklaami ja turuanalüüsi) eesmärkidel (nt klikid vastavale nupule, tegutsedes NORAMEDA veebilehel), salvestatakse Sinu Isikuandmed ja neid kasutatakse neil eesmärkidel.

5.3. Näitena võib mainida, et NORAMEDA saadab Sulle erinevate NORAMEDA ettevõtte toodete reklaami või muid pakkumisi. Selleks kasutab NORAMEDA Sinu selliseid sidevahendeid, mis Sa esitasid NORAMEDALE, kui andsid enda nõusoleku, näiteks e-posti aadressi, kui Sa esitasid NORAMEDALE enda e-posti aadressi; telefoni, lühisõnumit või mobiiliäppi, kui esitasid NORAMEDALE enda (mobiil-) telefoninumbri; harilikku postiaadressi, kui esitasid NORAMEDALE enda aadressi.

5.4. Kui oled andnud selgesõnalise nõusoleku enda Isikuandmete kasutamiseks otseturunduse (reklaami ja turuanalüüsi) eesmärkidel, tähendab see, et andsid NORAMEDALE võimaluse saata Sulle posti teel NORAMEDA veebilehel pakutavate teenuste reklaami. Lisaks võib NORAMEDA, kasutades Sinu andmeid, luua ja jälgida kasutajaprofiili, mis on vajalik selleks, et saaksid isiklikult Sulle mõeldud reklaami, mis võiks NORAMEDA arvates Sulle huvi pakkuda. 

5.5. Kui Sa annad selgesõnalise nõusoleku enda Isikuandmete kasutamiseks otseturunduse eesmärkidel, võib NORAMEDA kasutada Sinu andmeid enda veebilehe, reklaami ja turuanalüüsi efektiivsuse analüüsimiseks ja parandamiseks ning muudel turunduse ja müügi eesmärkidel.

5.6. Peale tellimuse esitamist võib NORAMEDA saata Sulle taotluse, et hindaksid NORAMEDA tööd.

6. Isikuandmete edastamine kolmandatele isikutele

6.1. Sinu Isikuandmete töötlemise õigus on NORAMEDA andmetöötlejatel – serveriteenuse pakkuja, veebilehe haldaja ja postisaadetisi tarnivad ettevõtted – sellisel määral, kui see on vajalik nende funktsioonide täitmiseks. NORAMEDAL on õigus edastada Isikuandmeid kolmandatele isikutele ainult vastavalt Leedu Vabariigi seadustele ja teiste rakendatavate õigusaktidega määratud korras ja alustel.

6.2. NORAMEDA toodete pakkumiste parandamiseks hindab NORAMEDA isikustatult, milliseid NORAMEDA viiteid on kasutatud. Enda nõusoleku sellisele praktikale annad Sa registreerumisel. Seoses sellega võib NORAMEDAL tekkida vajadus edastada Sinu Isikuandmed edaspidiseks töötlemiseks teistele NORAMEDA grupi ettevõtetele või teistele ettevõtetele, kes on nende teenuseosutajad. Sellised teenuseosutajad võivad olla näiteks volitatud saatma Sulle uudiskirju. 

6.3. NORAMEDA tagab, et Sinu Isikuandmeid ei saadeta kolmandatele isikutele tulu saamise eesmärgil. Kuid NORAMEDA jätab endale õiguse esitada teavet Sinu kohta, kui seda nõuab seadustega määratud kord või kui seda nõuavad NORAMEDALT seaduslikult tegutsevad institutsioonid või rikkumisi menetlevad ametkonnad.

6.4. Sinu Isikuandmeid ei edastata kolmandatesse riikidesse.

7. Sinu õigused

7.1. Sul on õigus muuta ja / või uuendada registreerimisvormil esitatud teavet.

7.2. Sa oled kohustatud näitama registreerimisvormidel ainult õigeid Isikuandmeid.   NORAMEDA ei vastuta registreerimisvormil näidatud Isikuandmete õigsuse või mistahes kahjude eest, mis tekivad seoses valede Isikuandmete esitamisega.  

7.3. Kui isikuandmeid töödeldakse Sinu nõusolekul, on Sul õigus tühistada igal ajal Isikuandmete töötlemise nõusolek, teavitades sellest isiklikult või kirja teel aadressil Gynėjų g. 16, 01108, Vilnius, või e-posti teel info@norameda.lt, esitades isikusamasust tõendava dokimendi või seda kinnitava koopia. Tühistamine ei mõjuta nõusoleku alusel dokumentide töötlemist enne nõusoleku tühistamist ja nõusoleku tühistamise seaduslikkust. Kui Sa ei nõustu enda Isikuandmete töötlemisega otseturunduse eesmärkidel või tühistad sellise nõusoleku, siis Sinu profiil ja Isikuandmed hävitatakse.

7.4. Samuti on Sul õigus:

7.4.1. saada NORAMEDALT kinnituse, kas Sinuga seotud andmeid töödeldakse ja kui seda tehakse, siis tutvuda enda NORAMEDA poolt töödeldavate Isikuandmetega ja sellega, kuidas neid töödeldakse;

7.4.2. vajadusel parandada või täiendada ebatäpseid Isikuandmeid; 

 7.4.3. vajadusel peatada Isikuandmete töötlemise, välja arvatud säilitamise, kui andmeid töödeldakse, pidamata kinni seadustest;

7.4.4. alates ÜAM rakendamise algusest (25. maist 2018. a) – nõuda Isikuandmete töötlemise piiramist nimetatud määruses näidatud alustel;

7.4.5. alates ÜAM rakendamise algusest – nõuda Isikuandmete kustutamist („õigus olla unustatud“) nimetatud määruses näidatud alustel;

7.4.6. alates ÜAM rakendamise algusest – saada Isikuandmeid tavapäraselt kasutatavas või masinloetavas vormingus, kui andmete töötlemine põhineb nõusolekul või kokkuleppel;

7.4.7. alates ÜAM rakendamise algusest – mitte nõustuda Isikuandmete töötlemisega, kui NORAMEDA töötleb neid enda õigustatud huvides; sellisel juhul ei töötle NORAMEDA Sinu Isikuandmeid, väljaarvatud juhtudel, kui ta tõestab, et töötleb neid veenvatel seaduslikel põhjustel, mis ületavad Sinu huve, õigusi ja vabadust, või selleks, et avaldada, täita või kaitsta õiguslikke nõudeid;

7.4.8. esitada kaebuse Riiklikule andmekaitse inspektsioonile.

7.5. Eelnevalt kirjeldatud õigusi (välja arvatud 7.4.8 punktis näidatu) saad Sa kasutada, pöördudes NORAMEDA poole isiklikult või kirja teel aadressil Gynėjų g. 16, 01108, Vilnius, või e-posti teel info@norameda.lt, esitades isikusamasust tõendava dokumendi või seda kinnitava koopia.  Peale Sinu avalduse saamist seoses Isikuandmete töötlemisega esitab NORAMEDA hiljemalt ühe kuu jooksul Sinu pöördumise päevast Sulle vastuse. 

7.6. Kui Sul peaks tekkima mingeid küsimusi seoses Sinu eelnevalt kirjeldatud õigustega või NORAMEDA privaatsuspoliitikaga, palume saata aadressile info@norameda.lt e-kirja, mille teemaviites peab olema kirje „Andmekaitse“.

8. Küpsiste poliitika

8.1. Küpsis (ingl cookies) on väike tekstifail, mille veebileht salvestab Sinu seadmesse, kui Sa seda külastad. Küpsised võimaldavad NORAMEDA veebilehel jätta meelde teavet Sinu veebilehitsemise harjumuste, tegevuse, otsingute ja seadistuste kohta, et saaksid kasutada kogu veebilehe funktsionaalsust, Sinu järgmised NORAMEDA veebilehe külastused oleksid aga lihtsamad ja otstarbekohasemad.

8.2. Sul on võimalus valida, kas tahad küpsiseid vastu võtta. Kui Sa ei ole nõus, et Sinu arvutisse või teise seadmesse küpsiseid salvestataks, saad Sa muuta enda veebilehitseja seadistusi ja lülitada kõik küpsised välja või sisse / lülitada need välja ükshaaval. Kuid juhime Sinu tähelepanu sellele, et mõningatel juhtudel võib see aeglustada veebilehitsemist, piirata teatud veebilehe funktsioonide töötamist või blokeerida ligipääsu veebilehele. Täpsema teabe leiad aadressil allaboutcookies.org.

8.3. Andmed kasutatavate küpsiste kohta

 

Küpsise nimetus

Kirjeldus

Loomise moment

Kehtivusaeg

Kasutatavad andmed

PHPSESSID

Standardset küpsist kasutatakse kasutajasessiooni toetamiseks. 

Veebilehele sisenemisel

Kuni veebilehe akna sulgemiseni

Unikaalne identifikaator

p_popup_uh

Küpsist kasutatakse kasutaja poolt läbivaadatud ja peidetud hüpikakende („pop-up“) teabe salvestamiseks.

Esmasel veebilehele sisenemisel

1 aasta

Unikaalne identifikaator

rated_[täisarv]

Küpsist kasutatakse teabe kogumiseks veebilehe sisu haldamise süsteemi kasutaja poolt valitud küsitluse vastuste kohta.

Esmasel veebilehele sisenemisel

1 aasta

Unikaalne identifikaator

C, cid, TPC, GCM, uid

Küpsised loovad juhusliku ID igale külastajale, et oleks võimalik määrata, millised külastajad külastavad veebilehte korduvalt. Need küpsised aitavad identifitseerida kasutajate veebilehitsemise harjumusi.

Esmasel veebilehele sisenemisel

Veebilehe sulgemiseni või kuni 60 päeva

Unikaalne identifikaator

_utma, _utmb, _utmc

Jälgimisküpsised saadab „Google Analytics“. Teave saadetakse serverisse anonüümselt. Küpsised identifitseerivad unikaalseid külastajaid ja jälgivad kasutajasessioone. Rohkem teavet leiad  „Google“ veebisaidilt.

Esmasel veebilehele sisenemisel

Vastavalt 30 min, 6 kuud, 2 aastat

Arvestuseks kasutatavad IP aadressid ja unikaalsed ID numbrid. Arvestuse tulemus on statistiline. Loenduri arvestust teostatakse läbi „Google Analytics“.

_utmz

„Google Analytics“ jälgimisküpsised. Teave on serverisse saadetav anonüümselt.

Esmasel veebilehele sisenemisel

Kuni veebilehitseja sulgemiseni

Arvestuseks kasutatavad IP aadressid ja unikaalsed ID numbrid. Arvestuse tulemus on statistiline. Loenduri arvestust teostatakse läbi „Google Analytics“.

gtest, gdyn

Küpsiseid kasutatakse teabe säilitamiseks kasutaja poolt läbivaadatud veebilehtede ja nende külastuse kestuse kohta ja neid võidakse kasutada kasutaja anonüümse iseloomustuse jaoks tema veebilehitsemise harjumuste põhjal.

Esmasel veebilehele sisenemisel

5 aastat

Unikaalne identifikaator

UID

Küpsis kogub teavet liitunud kasutajate kohta ja seda kasutatakse unikaalsete kasutajate eristamiseks, luues neile unikaalse identifikaatori (ID).

Esmasel veebilehele sisenemisel

Kuni 60 päeva

Unikaalne identifikaator

adnKeyTarget…

Küpsis kogub teavet liitunud kasutajate kohta ja seda kasutatakse unikaalsete kasutajate eristamiseks, luues neile unikaalse identifikaatori (ID).

Esmasel veebilehele sisenemisel

5 aastat

Unikaalne identifikaator

ntsprnt

DMP grupi identifikaator.

Esmasel veebilehele sisenemisel

Kuni 30 päeva

Unikaalne identifikaator

LimitatorInformer_Engine…

Küpsis kogub teavet liitunud kasutajate kohta ja seda kasutatakse unikaalsete kasutajate eristamiseks, luues neile unikaalse identifikaatori (ID).

Esmasel veebilehele sisenemisel

1 aasta

Unikaalne identifikaator

_vwu_uuid

_vis_opt_test_cookie

_vis_opt_exp_71_combi

debug_vis_opt_s

_vis_opt_s

Küpsis kogub teavet kasutajate kohta ja laseb jälgida nende veebilehitsemise harjumusi.

Esmasel veebilehele sisenemisel

3 kuud

Unikaalne identifikaator

splitVar2

 

Esmasel veebilehele sisenemisel

2 aastat

Unikaalne identifikaator

Inspectlet küpsised:

_insp_identity

_insp_norec_sess

_insp_nv

_insp_ref

_insp_slim

_insp_targlptx

_insp_targlpu

_insp_uid

_insp_wid

Küpsis kogub teavet kasutajate tegevuse ja funktsioonide kasutamise kohta veebilehitsemisel (videosalvestiste, vormide, nuppude jne). Need küpsised võimaldavad hinnata kasutajate veebilehitsemise kogemust ja määrata veebilehe funktsionaalsuse puudusi.

Esmasel veebilehele sisenemisel

1 aasta

Unikaalne identifikaator

„Google Tag Manager“ ja „Google Analytics“ küpsised:

 

_dc_gtm_UA-4238681-1

 

 

 

Küpsised koguvad teavet kasutajate käitumise kohta veebilehel ja neid kasutatakse pakkumiste optimeerimiseks ja teistel veebilehtedel esitamiseks.

Veebilehele sisenemisel

8 tundi

Unikaalne identifikaator

_dc_gtm_UA-4238681-28

 

 

 

Küpsis kogub teavet kasutajate käitumise kohta veebilehel ja seda kasutatakse pakkumiste optimeerimiseks ja teistel veebilehtedel esitamiseks.  

Veebilehele sisenemisel

8 tundi

Unikaalne identifikaator

_ga

 

 

Küpsis kogub teavet kasutajate käitumise kohta veebilehel ja seda kasutatakse statistilise teabe salvestamiseks. 

Esmasel veebilehele sisenemisel

2 aastat

Unikaalne identifikaator

_gat_UA-4238681-28

 

 

 

 

Küpsis kogub teavet kasutajate käitumise kohta veebilehel ja seda kasutatakse unikaalsete kasutajate eristamiseks, luues neile unikaalse identifikaatori (ID).

Veebilehele sisenemisel

8 tundi

Unikaalne identifikaator

viewedOuibounceModal

 

 

 

Küpsist kasutatakse veebilehel avaldatavate küsitluste esitamiseks kasutajatele ja see tagab, et kasutajate küsitlust näidatakse ainult üks kord.

Veebilehele sisenemisel

Kuni veebilehe akna sulgemiseni

Unikaalne identifikaator

 

8.4.  NORAMEDA võib õigusakte rikkumata ühendada teabe, mis on saadud küpsiste kasutamisel teabega, mis on saadud isiku kohta teistel viisidel, nt teave kaupade kasutamise kohta.

8.5. NORAMEDA veebilehel võivad olla esitatud viited kolmandate poolte veebilehtedele, toodetele ja teenustele. Kolmandate poolte teenustele või toodetele, mida on võimalik saada, kasutades NORAMEDA veebilehel olevaid viiteid, on kohandatav kolmanda poole privaatsusteatis.   9. Privaatsuspoliitika muutmine  

9.1. NORAMEDA´l on õigus muuta ühepoolselt, osaliselt või täielikult privaatsuspoliitikat, teavitades sellest NORAMEDA veebilehel.  

9.2. Kui Sa ei nõustu Isikuandmete töötlemisega vastavalt privaatsuspoliitika uuendusele, võid kasutada enda eelpool kirjeldatud Isikuandmete töölemise õigusi.

9.3. Privaatsuspoliitika täiendused ja muudatused jõustuvad alates nende väljakuulutamise päevast, st alates päevast, kui need avaldatakse NORAMEDA veebilehel.