Tagastamine

1. Kauba tagastamine

1.1. Müüdud kauba puudused kõrvaldatakse, kvaliteetseid kaupasid vahetatakse / tagastatakse, mittekvaliteetseid kaupasid vahetatakse, tagastatakse juhindudes 22. juuli 2014. a LV Valitsuse määrusega nr 738 kinnitatud „Jaemüügi eeskirjadest“, Leedu Vabariigi Tsiviilkoodeksist ja teistest Leedu Vabariigi kehtivatest õigusaktidest. Tagastatud kauba eest makstud raha kantakse kõigil juhtudel üle ainult maksja arvelduskontole.  

1.2. Sobiva kvaliteediga toiduaineid ei vahetata ega tagastata, välja arvatud juhul, kui Müüja otsustab teisiti. Pakitud, sobiva kvaliteediga kaupasid, mis on peale kohaletoimetamist pakendist välja võetud ja mis ei ole tagastamiseks sobivad tervisekaitse või hügieenilistel põhjustel, võib samuti vahetada ja tagastada ainult Müüja nõusolekul.

1.3. Kui Müüja on sellega nõus, võib Ostja tagastada kvaliteetse toote, 30 kalendripäeva jooksul alates kauba kohaletoimetamise päevast juhul, kui kvaliteetne kaup on tagastatav vastavalt käesolevate Eeskirjade tingimustele ja saada selle eest makstud raha tagasi käesolevates Eeskirjades määratud korras ja tähtaegadel (raha tagastamise garantii).

1.4. Kui ostja tahab tagastada kvaliteetse/kvaliteetseid kauba/kaupasid, peab ta, vastavalt 1.3 punktile, teavitama sellest Müüjat 30 (kolmekümne) kalendripäeva jooksul kirjalikult e-posti teel info@norameda.com, näidates ära tagastatava kauba nimetuse, tellimuse numbri ja tagastamise põhjused. Peale taotluse saamist võtab Müüja Ostjaga ühendust 2 (kahe) tööpäeva jooksul ja kui ta on kvaliteetse kauba tagastamisega nõus, täpsustab kvaliteetse kauba tagastamise või vahetamise üksikasjad või teavitab ostjat, et ei nõustu kvaliteetsete kaupade tagastamisega.

1.5.  Kvaliteetsete kaupade tagastamisel tuleb pidada kinni järgmistest tingimustest:

1.5.1. tagastatav kaup peab olema korralikus originaalpakendis;

1.5.2. kaup ei tohi olla Ostja poolt rikutud;

1.5.3. kaup ei tohi olla kasutatud ja sellel peab olema kaubanduslik välimus (etiketid ei tohi olla rikutud, kaitsekile ei tohi olla eemaldatud jne);

1.5.4. kaupade tagastamisel tuleb esitada nende soetamise dokumendi.

1.6. Tagastatav kaup peab olema komplekteeritud nii, nagu Ostja selle sai.

1.7. Kui müüja on veendunud, et kvaliteetne kaup vastab käesolevates Eeskirjades määratud tingimustele, tagastab ta raha maksja arvelduskontole 9–14 tööpäeva jooksul või vahetab Ostja soovil tagastatud kvaliteetse kauba sama tähtaja jooksul uue vastu. Kui Ostja ei pea kinni käesolevates Eeskirjades määratud kauba tagastamise tingimustest, on Müüjal õigus loobuda tagastatava kauba vastuvõtmisest.

1.8. Kvaliteetseid ja mittekvaliteetseid Kaupasid saab tagastada Ostja valikul:

1.8.1. kulleriga (kulleri kohaletuleku, Ostja poolt näidatud aadressil saadetise vastuvõtmise ja kohaletoimetamise eest Müüjale tasub Ostja); 

1.8.2. posti teel (Ostja tagastab Kaubad enda poolt valitud postiosakonnas omal kulul).

1.9. Kui Ostja tagastab või vahetab kvaliteetseid kaupasid peale 14 päeva möödumist, kuid enne 30 päeva möödumist kaupade saamise päevast, ei korvata Ostjale kauba kohaletoimetamise eest makstud kulusid, samuti tasub Ostja kõik kauba kohaletoimetamise kulud, mis on seotud kvaliteetsete kaupade tagastamise ja / või vahetamisega.

1.10. Müüja korvab Ostjale ebakvaliteetsete kaupade tagastamisega seotud kulud Leedu Vabariigis, juhindudes käesolevatest Eeskirjadest ning Leedu Vabariigi õigusaktide tingimustest, kui on veendunud, et Ostja tagastas kaubad just nimelt seoses ebasobiva kvaliteediga.

1.11. Kauba seaduslik garantiiaeg on 24 kuud, kui sellele ei ole määratud aegumiskuupäeva.